OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom, ktorý vymedzil a určil účely a spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť SALUS SK, s.r.o., so sídlom Mlynská ul. 814/14, 93021 Jahodná, IČO: 43 786 863, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 20844/T.

Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci (prevádzkovateľ) postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné údaje: telefónne číslo: +421 948 740 527, e-mail: info@biopool.sk, info@salussk.sk adresa: Mlynská 814/14, 93021 Jahodná.

Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetovej stránky www.biopool.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Všetci pracovníci prevádzkovateľa boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnuté na účely uzavretia kúpnej zmluvy, riadneho vybavenia o doručenia objednávky, plnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z toho dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Pre ochranu kupujúceho je nevyhnutné, aby pri odovzdaní už zaplateného tovaru umožnil sprostredkovateľovi, dopravcovi overenie jeho totožnosti do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ kupujúci za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti nevyžaduje.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe, s výnimkou: zvolenej spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru, a to:

- DPD Slovensko, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Pri Letisku 5, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd.: Sro, Vložka č. 26367/B

- Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, IČO: 48 136 999, zapísaná v OR MS Bratislava III., odd.: Sa, Vložka č. 105158/B.

Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:

meno a priezvisko

fakturačná adresa, príp. doručovacia adresa

telefónne číslo

e-mailová adresa.

Tieto osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok, vystavenia faktúry, doručenia tovaru, pre riešenie prípadných reklamácii, a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Práva a povinnosti dotknutej osoby:

1)  Kupujúci na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky je povinný predávajúcemu poskytnúť úplné a pravdivé údaje.

2) V zmysle Nariadenia a ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov má dotknutá osoba nasl. práva:

a) Právo na prístup – Kupujúci má právo požiadať potvrdenie od predávajúceho o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie o prístupe k jeho osobným údajom.

b) Právo na opravu – Ak sú osobné údaje kupujúceho neaktuálne, má právo na opravu a doplnenie osobných údajov.

c) Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky čl. 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, má Kupujúci právo požadovať výmaz osobných údajov. Osobné údaje však predávajúci nevymaže ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania - Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona kupujúci má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, napr. ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, alebo ak ich spracúvanie je nezákonné. Osobné údaje však predávajúci naďalej spracúva, ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na súhlase kupujúceho alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s kupujúcim a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, má kupujúci právo od predávajúceho obdržať osobné údaje, v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak Kupujúci bude o to mať záujem, a bude to technicky možné, predávajúci prenesie osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme pri výkone verejnej moci.

f) Právo namietať voči spracúvaniu – Kupujúci má právo namietať spracúvaniu údajov. Na základe námietky kupujúceho predávajúci spracúvanie osobných údajov obmedzí a pokiaľ predávajúci nepreukáže závažné oprávnené dôvody spracúvania, osobné údaje kupujúceho naďalej spracúvať nebude. Kupujúci má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

g) Právo podať sťažnosť – Ak sa Kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, má právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.

h) Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie osobných údajov Kupujúceho založené na súhlase, kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

Osobné údaje kupujúceho predávajúci spracúva a uchováva predovšetkým po dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú uchované po dobu 3 rokov, alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje ktoré sú nevyhnutné pre splnenie povinností, ktoré predávajúcemu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní, zákon č. 222/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov, Zákon o archívoch, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku... v znení neskorších predpisov. sa musí uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale predávajúci riadi zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú osobné údaje kupujúceho, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.